Xử án tử hình đối với người vận chuyển ma túy loại 1 運輸一級毒品,死刑

Ở Đài Loan, người nghiện ma túy chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào? Những quy định này có gì khác đối với người nước ngoài?

吸毒在台灣的法律責任如何?外國人之法律責任有無不同?

Trách nhiệm trước pháp luật của người sử dụng chất ma túy trong phạm vi đất nước Đài Loan không phân biệt người bản địa hay người nước ngoài, nhưng sẽ căn cứ theo loại hình ma túy và số lần vi phạm mà có những hình phạt hành chính và trách nhiệm hình sự khác nhau:

A. Sử dụng ma túy loại 1 và 2

a. Đối với người vi phạm lần đầu, nhân viên kiểm sát sẽ yêu cầu Tòa án phán quyết, đưa người nghiện vào các Trung tâm cai nghiện, tiến hành quan sát và cai nghiện, công tác quan sát và cai nghiện này về thời gian sẽ không quá 2 tháng.

Sau khi kết thúc quá trình quan sát và cai nghiện, nhân viên kiểm sát hoặc Tòa án thiếu niên sẽ căn cứ theo kết quả báo cáo của Trung tâm cai nghiện để đưa ra quyết định, nếu người vi phạm lần đầu không có khuynh hướng sẽ tiếp tục sử dụng ma túy, cơ quan chức năng sẽ trả tự do ngay lập tức. Nhưng, nếu người đó có khuynh hướng sẽ tiếp tục vi phạm thì sẽ được đưa đến Trung tâm điều trị cai nghiện, tiến hành cưỡng chế cai nghiện từ sáu tháng trở lên cho đến khi không cần thiết phải cưỡng chế cai nghiện nữa, thời gian cưỡng chế cai nghiện không quá 1 năm.

Người vi phạm chấp nhận việc quan sát và cai nghiện hoặc cưỡng chế cai nghiện, và quá trình này đã hoàn tất, sau khi được trả tự do, nếu trong vòng 5 năm lại tái phạm sẽ không được đưa đến trung tâm cai nghiện để quan sát hoặc cai nghiện nữa, mà sẽ do nhân viên kiểm sát căn cứ theo tình tiết vi phạm đế tiến hành khởi tố, yêu cầu phán quyết đơn giản hoặc không khởi tố.

b. Đối với người vi phạm lần hai, cơ quan chức năng sẽ xét theo loại hình ma túy mà người vi phạm sử dụng, căn cứ theo nội dung quy định của Điều 10 – Luật Phòng chống Ma túy, người sử dụng ma túy loại 1 sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm; người sử dụng ma túy loại 2 sẽ bị phạt tù dưới 3 năm.

B. Đối với người sử dụng ma túy loại 3 và 4 thì căn cứ theo Điều 11-1 – Luật Phòng chống Ma túy, phạt tiền từ 10.000~50.000NT. đối với người tàng trữ và sử dụng ma túy loại 3 mà không có lý do chính đáng, đồng thời cơ quan chức năng có quyền yêu cầu người vi phạm phải tham gia lớp phụ đạo “Nói rõ về Tác hại của Ma túy” trong thời gian quy định, số giờ tiếp thụ phụ đạo từ 4~8 giờ.

Tuy nhiên, nếu người sử dụng ma túy loại 3 hoặc 4 là thanh thiếu niên, thì phải căn cứ theo quy định về việc xử lý thanh thiếu niên phạm tội, mà không áp dụng biện pháp nêu trên.

在中華民國境內施用毒品者,本國人與外國人之法律責任並無不同,但視施用之毒品種類與初犯與否,而有以下不同之刑事責任與行政罰:

(一)、施用第一、二級毒品

1.  初犯者,檢察官將聲請法院裁定,將初犯者送到勒戒處所進行觀察、勒戒的治療處分,這個觀察、勒戒程序期間不會超過二個月。

在觀察、勒戒結束後,檢察官或少年法院會依據勒戒處所陳報的結果來作決定,如果認為初犯者無繼續施用毒品傾向者,將會立即釋放。但如認為該名初犯者有繼續施用毒品傾向,將送到戒治處所進行強制戒治處分六個月以上,直到沒有繼續強制戒治之必要為止,但不會超過一年。

但是行為人如果接受上述觀察、勒戒處分或強制戒治處分完畢,釋放後五年內再次施用毒品者,將無法受到觀察勒戒的治療,會由檢察官視案情不同,予以起訴、聲請簡易判決處刑或給予緩起訴處分等不同之偵辦結果。

2.  二犯者,視其所施用毒品種類之不同,依據毒品危害防制條例第10條規定,施用第一級毒品者,處六月以上五年以下有期徒刑。施用第二級毒品者,處三年以下有期徒刑。

(二)、施用第三、四級毒品者,參考毒品危害防制條例第 11-1 條規定,無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者,將會處以新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰,並應限期令其接受4至8小時之毒品危害講習。

但是少年施用第三級或第四級毒品者,應依少年事件處理法處理,不適用前項規定。

Giúp người khác vận chuyển heroin hoặc các loại ma túy khác sẽ bị xử tội gì?

幫別人帶海洛因等毒品入境,成立什麼罪名?

Tham khảo Điều 4 – Luật Phòng chống Ma túy, người vận chuyển ma túy loại 1 sẽ bị xử án tử hình hoặc tù chung thân; Người bị xử án tù chung thân đồng thời phải nộp phạt từ 20 triệu NT. trở xuống. Người vận chuyển ma túy loại 2 sẽ bị xử án tù chung thân hoặc tù giam từ 7 năm trở lên, đồng thời phải nộp phạt từ 10 triệu NT. trở xuống. Người vận chuyển ma túy loại 3 sẽ bị xử án tù giam từ 5 năm trở lên, đồng thời phải nộp phạt từ 7 triệu NT. trở xuống. Người vận chuyển ma túy loại 4 sẽ bị xử án tù giam từ 3~10 năm trở lên, đồng thời phải nộp phạt từ 3 triệu NT. trở xuống.

可以參考毒品危害防制條例第4條規定,運輸第一級毒品者,處死刑或無期徒刑;處無期徒刑者,得併科新臺幣二千萬元以下罰金。運輸第二級毒品者,處無期徒刑或七年以上有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。運輸第三級毒品者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣七百萬元以下罰金。運輸第四級毒品者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。

Nếu có bạn bè đang nghiện ma túy, phải giúp họ cai nghiện bằng cách nào?

如果有朋友正在吸毒,如何幫助他們戒毒?

Bạn có thể hỗ trợ người bạn đang nghiện ma túy đến các Cơ sở Cai nghiện do Sở Y tế chỉ định, tìm gặp các bác sĩ khoa Tâm lý (hoặc Tổng quát) để nhận được sự giúp đỡ. Ngoài ra, bạn của bạn cũng có thể tìm đến các trung tâm cai nghiện thuộc nhà nước hoặc tư nhân, như Agape House (ZhuAi zhi Jia), The House of Grace (MuEn zhi Jia), Taiwan Operation Dawn (ChenXi hui), Ke Lao Villa (QieLao shan zhuang) v.v… để được giúp đỡ cai nghiện. Hiện nay, trong nước đã áp dụng biện pháp điều trị thay thế, nhằm vào các đối tượng sử dụng ma túy loại 1 như heroin, bạch phiến, các bác sĩ chuyên môn sẽ dùng Methadone thay thế cho các loại ma túy mà người nghiện đang sử dụng. Ngoài ra, còn có đường dây miễn phí chuyên phục vụ người bị nghiện, số điện thoại 0800-770-885, bạn có thể tìm hiểu những thắc mắc về vấn đề cai nghiện và sẽ được giới thiệu điều trị khi gọi số điện thoại này.

建議您可以協助您的朋友前往衛生署指定之藥癮戒治機構,尋求醫療院所身心科(或家醫科)醫師之協助。除此之外,您的朋友亦可尋求公、私立毒癮戒治收容機構,如主愛之家、沐恩之家、晨曦會、茄荖山莊等,尋求收容戒毒。目前我國已實施替代療法,針對施用一級毒品,如海洛因、嗎啡等藥癮者,在專業醫師的協助下,以「美沙冬」替代海洛因、嗎啡等藥癮。另外我國亦成立專責服務藥癮者的24小時免付費專線電話「0800-770-885(請請你、幫幫我)」,有關任何戒毒之資訊,皆可藉由專線電話提供諮詢及轉介服務。

人權與法治專欄

Chuyên đề về Nhân quyền và Luật pháp

文╱法務部

越文翻譯╱玉鶯

Bài: Bộ Pháp Vụ

Phiên dich: Dương Ngọc Oanh