Giúp đỡ con em di dân mới học tiếng Hoa, Bộ Giáo dục trả tiền協助新移民子女學華語,教育部買單

 

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo dục công bố sách trắng về chính sách giáo dục, có đưa ra “Phương án cải tiến giáo dục cho con em di dân mới”, trong đó bao gồm phát động các chương trình học bổ cứu tiếng Hoa, sắp xếp tình nguyện viên hoặc thông dịch viên tới trường giúp đỡ thông dịch; cổ vũ các trường học phối hơp với các tổ chức nhân dân, phụ đạo hoặc thăm hỏi các con em di dân mới

Theo thống kê, trong năm học 2003-2004 số lượng học sinh là con em di dân mới chỉ có 30 ngàn người, đến năm học 2009-2010 đã vươt quá con số 150 ngàn người. Ông Dương Xương Dục, trưởng ty giáo dục quốc dân cho hay, có một số con em di dân mới ở quê ngoại trước khi đi học, chờ đến tuổi đi học mới quay lại Đài Loan theo học nên khả năng tiếng Hoa hơi kém, các trường có thể dựa theo từng trường hợp đặc biệt để mời giáo viên dạy bổ cứu tiếng Hoa, khi cần thiết có thể mời phiên dịch hoặc tình nguyện viên tới dịch, kinh phí có thể xin tại chính phủ các huyện thị, sau khi tổng hợp và kiểm tra sẽ do bộ Giáo dục cấp phát.

Rất nhiều các đoàn thể nhân dân có quan hệ mật thiết với di dân mới, bộ Giáo dục cũng khuyến khích các trường học nên hợp tác với các đoàn thể để tiến hành phụ đạo hoặc thăm hỏi tại trường học và trong cộng đồng, trường học có thể lên kế hoạch thăm hỏi và xin kinh phí hỗ trợ từ chính phủ các huyện thị.

 

教育部在3月底公布的教育白皮書中,提出「新移民子女教育改進方案」,其中包括推動華語補救課程,安排志工或通譯人員到學校裡協助翻譯;也鼓勵學校和民間團體合作,輔導或訪視新移民子女。

根據統計資料,新移民子女人數92學年度只有3萬人,到98學年度超過15萬人。國民教育司司長楊昌裕表示,有些學齡前待在外婆家、等到就學才回台的新移民子女,華語能力較差,學校可針對這樣的個案,請教師進行華語補救教學,必要時可請通譯人員或家長志工提供即時翻譯,費用可向縣市政府申請,彙整審核後再由教育部核發。

很多民間團體和新移民聯繫密切,教育部鼓勵學校和民間團體合作,進行校內和社區輔導或訪視,學校可就訪視計畫向縣市政府申請補助。

文:四方報

翻譯:青河

Bài: Báo Bốn Phương

Dịch: Thanh Hà