Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm 越南勞動法新規定上路

hính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2014/NĐ-CP, ngày 16/01/2014, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.
Theo Nghị định, việc tuyển người lao động Việt Nam làm việc cho người sử dụng lao động Việt Nam, làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế (gọi chung là khu công nghiệp) được quy định như sau: Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động Việt Nam; người lao động có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm.
Về thủ tục, trình tự tuyển lao động, Nghị định quy định: Ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm, hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động. Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động thời gian tuyển lao động. Người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động. Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu…
Về công tác báo cáo sử dụng lao động, Nghị định nêu rõ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ 06 tháng và hàng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ 06 tháng và hàng năm, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội cấp dưới phải tổng hợp báo cáo với cấp trên và với UBND cùng cấp về tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2014.